۹۶۳۲۱۹۳۳۹۳

نام:

مریم

نام خانوادگی:

مرادی عشاقی

نام پدر:

اسمعلی

تاریخ تولد:

۱۳۶۳/۰۸/۲۷

کد ملی:

۳۹۳۳۹۱۲۳۶۹

صادره از:

ملایر

تاریخ فراغت:

۱۳۹۹/۰۴/۳۰

تاریخ صدور:

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

زیبایی و پوست

گرایش تحصیلی:

————-

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست