۹۵۱۰۰۰۱۶۴۳

نام:

سعید

نام خانوادگی:

چاواری

نام پدر:

داود

تاریخ تولد:

1371/06/30

کد ملی:

3950223819

صادره از:

نهاوند

تاریخ فراغت:

1395/06/31

تاریخ صدور:

1395/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

ریخته گری

گرایش تحصیلی:

-----------

معدل:

18.60

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست