۹۴۱۶۶۲۰۸۳۱

نام:

مهدی

نام خانوادگی:

وحید محمد علی پور

نام پدر:

جعفر

تاریخ تولد:

۱۳۵۹/۱۰/۱۰

کد ملی:

۱۳۸۰۲۶۶۱۴۹

صادره از:

تبریز

تاریخ فراغت:

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تاریخ صدور:

۱۳۹۴/۰۸/۲۰

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

فنی حرفه ای

گرایش تحصیلی:

—-———

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست