۹۱۰۸۶۲۱۷۲۱

نام:

الهه

نام خانوادگی:

اسمعیلی شاهزاده علی اکبری

نام پدر:

محسن

تاریخ تولد:

1371/07/24

کد ملی:

1271268019

صادره از:

اصفهان

تاریخ فراغت:

1399/06/31

تاریخ صدور:

1399/08/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

تجربی

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست