۷۵۲۶۰۲۲۵۰۳

نام:

جواد

نام خانوادگی:

بهجت ابراهیمی

نام پدر:

حسین

تاریخ تولد:

1367/06/30

کد ملی:

3052206257

صادره از:

رفسنجان

تاریخ فراغت:

1399/06/31

تاریخ صدور:

1399/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

تاسیسات

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

17.10

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست