۷۵۲۱۴۹۹۰۲۶

نام:

چمران

نام خانوادگی:

حیدری برنجگانی

نام پدر:

مهدیقلی

تاریخ تولد:

1367/03/02

کد ملی:

6209941257

صادره از:

خمینی شهر

تاریخ فراغت:

1397/04/30

تاریخ صدور:

1397/11/07

مقطع تحصیلی:

کاردانی

رشته تحصیلی:

عمران

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

16.40

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست