۷۱۲۴۲۱۰۰۱۱

نام:

جواد

نام خانوادگی:

زارع لارگانی

نام پدر:

یوسف

تاریخ تولد:

1369/12/09

کد ملی:

1100124217

صادره از:

فلاورجان

تاریخ فراغت:

1399/06/31

تاریخ صدور:

1399/08/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

ادبیات و علوم انسانی

گرایش تحصیلی:

-----------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست