۶۸۹۵۱۱۰۴۵۳

نام:

محمد علی

نام خانوادگی:

آفرا

نام پدر:

علی

تاریخ تولد:

1372/12/13

کد ملی:

3540115986

صادره از:

دشتی

تاریخ فراغت:

1400/03/30

تاریخ صدور:

1400/04/17

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

برق صنعتی

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

18.60

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست