۶۷۴۳۹۰۰۷۵۳

نام:

حسن

نام خانوادگی:

جمال

نام پدر:

عباس

تاریخ تولد:

1374/12/26

کد ملی:

3570093476

صادره از:

دیر

تاریخ فراغت:

1400/04/30

تاریخ صدور:

1400/05/20

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

برق و ابزار دقیق

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست