۶۶۵۱۱۱۰۴۰۳

نام:

علیرضا

نام خانوادگی:

خارکش پاریزی

نام پدر:

حمیدرضا

تاریخ تولد:

1369/09/07

کد ملی:

3040111566

صادره از:

رفسنجان

تاریخ فراغت:

1398/06/31

تاریخ صدور:

1398/09/11

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

مکانیک

گرایش تحصیلی:

------------

معدل:

18.30

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست