۴۸۵۶۴۵۷۰۵۱

نام:

فاقد اعتبار

نام خانوادگی:

به علت تسویه نکردن دانش پذیر با موسسه این مدرک فاقد اعتبار بوده و استفاده از آن پیگرد قانونی دارد

نام پدر:

عوض

تاریخ تولد:

1379/02/23

کد ملی:

1570546584

صادره از:

مرند

تاریخ فراغت:

1399/04/30

تاریخ صدور:

1399/08/09

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

حقوق

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست