۴۳۲۳۲۰۰۷۰۶

نام:

میلاد

نام خانوادگی:

میرزاپورگوهری

نام پدر:

عباس

تاریخ تولد:

1374/04/03

کد ملی:

6070023234

صادره از:

کرمان

تاریخ فراغت:

1399/04/30

تاریخ صدور:

1399/11/07

مقطع تحصیلی:

کاردانی

رشته تحصیلی:

تاسیسات

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست