۴۰۱۶۰۴۱۵۰۳

نام:

حسین

نام خانوادگی:

ترقی خواه

نام پدر:

غلامعباس

تاریخ تولد:

1363/04/01

کد ملی:

3051406104

صادره از:

رفسنجان

تاریخ فراغت:

1399/06/31

تاریخ صدور:

1399/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

مکانیک

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

17.10

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست