۴۱۹۰۳۱۱۲۰۰

نام:

سارا

نام خانوادگی:

واعظی میاندشتی

نام پدر:

علیرضا

تاریخ تولد:

1377/03/04

کد ملی:

0021130914

صادره از:

تهران

تاریخ فراغت:

1397/06/31

تاریخ صدور:

1397/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

تجربی

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

17.63

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست