۷۲۳۹۵۳۱۵۰۳

نام:

یدالله

نام خانوادگی:

ترقی خواه

نام پدر:

اکبر

تاریخ تولد:

۱۳۶۲/۰۶/۰۲

کد ملی:

۳۰۵۱۳۵۹۳۲۷

صادره از:

رفسنجان

تاریخ فراغت:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تاریخ صدور:

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

برق صنعتی

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست