۴۱۴۸۷۶۰۹۱۴

نام:

محمد حسین

نام خانوادگی:

مهدی دوست

نام پدر:

علی

تاریخ تولد:

1381/02/14

کد ملی:

4190678414

صادره از:

کوهدشت

تاریخ فراغت:

1399/06/31

تاریخ صدور:

1399/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

ادبیات و علوم انسانی

گرایش تحصیلی:

---------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست