۰۲۴۳۵۴۰۱۴۰

نام:

امیر حسین

نام خانوادگی:

خوش آبی

نام پدر:

موسی الرضا

تاریخ تولد:

1373/03/30

کد ملی:

0410453420

صادره از:

ورامین

تاریخ فراغت:

1399/04/30

تاریخ صدور:

1399/07/07

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

مکانیک

گرایش تحصیلی:

خودرو

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست