۴۶۸۴۵۰۰۱۹۵

نام:

یونس

نام خانوادگی:

اسفندیاری

نام پدر:

ارازقلیچ

تاریخ تولد:

1372/01/19

کد ملی:

5910054864

صادره از:

راز و جرگلان

تاریخ فراغت:

1399/04/30

تاریخ صدور:

1399/08/07

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

مدیریت

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست