۲۰۴۲۵۰۰۴۵۳

نام:

نسرین

نام خانوادگی:

آفرا

نام پدر:

علی

تاریخ تولد:

1369/11/14

کد ملی:

3540052402

صادره از:

دشتی

تاریخ فراغت:

1398/04/30

تاریخ صدور:

1398/11/07

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

زبان انگلیسی

گرایش تحصیلی:

آموزش

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست