۳۲۹۲۶۸۰۸۸۴۰

نام:

مجید

نام خانوادگی:

نامنی

نام پدر:

علیرضا

تاریخ تولد:

۱۳۷۷/۰۱/۳۰

کد ملی:

۰۴۸۰۸۶۲۹۲۳

صادره از:

سبزوار

تاریخ فراغت:

1398/06/31

تاریخ صدور:

۱۳۹۸/۰۷/۱۴

مقطع تحصیلی:

پیش دانشگاهی

رشته تحصیلی:

ادبیات و علوم انسانی

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست