۲۵۷۲۲۲۱۴۱۱

نام:

سعید

نام خانوادگی:

عابدی اندانی

نام پدر:

عباسعلی

تاریخ تولد:

1360/06/23

کد ملی:

1141222752

صادره از:

خمینی شهر

تاریخ فراغت:

1398/04/30

تاریخ صدور:

1398/10/19

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

فضای سبز

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

14

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست