۱۷۲۴۰۴۰۶۳۴

نام:

بهزاد

نام خانوادگی:

نصیری قیداری

نام پدر:

علی

تاریخ تولد:

1375/02/27

کد ملی:

4360404271

صادره از:

خدابنده

تاریخ فراغت:

1399/04/30

تاریخ صدور:

1399/09/07

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

مهندسی فناورری اطلاعات

گرایش تحصیلی:

فاشبکه های کامپیوتری

معدل:

17.40

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست