۱۶۳۰۹۷۹۳۲۵

نام:

محمد

نام خانوادگی:

آذری

نام پدر:

نور احمد

تاریخ تولد:

۱۳۶۲/۰۱/۰۲

کد ملی:

۵۲۳۹۷۹۰۳۶۱

صادره از:

درمیان

تاریخ فراغت:

۱۳۹۵/۰۴/۳۰

تاریخ صدور:

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

مدیریت بازرگانی

گرایش تحصیلی:

————

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست