۱۴۳۰۵۱۰۵۹۳

نام:

سعید

نام خانوادگی:

پارسائیان

نام پدر:

حسینعلی

تاریخ تولد:

۱۳۷۰/۰۳/۰۲

کد ملی:

۳۹۵۰۱۵۰۳۴۱

صادره از:

نهاوند

تاریخ فراغت:

۱۳۹۵/۰۴/۳۰

تاریخ صدور:

۱۳۹۵/۱۱/۰۷

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

مدیریت شهری

گرایش تحصیلی:

————-

معدل:

16.31

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست