۱۳۶۴۶۱۲۲۳۰

نام:

حسین

نام خانوادگی:

آقایاری علی آبادی

نام پدر:

فیض اله

تاریخ تولد:

1359/01/01

کد ملی:

0322164631

صادره از:

کرج

تاریخ فراغت:

1399/06/31

تاریخ صدور:

1399/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

برق صنعتی

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست