۱۲۸۷۷۰۰۴۰۳

نام:

ایمان

نام خانوادگی:

برهانی محمود آبادی

نام پدر:

علی

تاریخ تولد:

1369/03/13

کد ملی:

3040077821

صادره از:

رفسنجان

تاریخ فراغت:

1399/04/30

تاریخ صدور:

1399/10/19

مقطع تحصیلی:

کاردانی

رشته تحصیلی:

مکانیک

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست