۱۱۵۵۱۸۹۲۸۰

نام:

کیانوش

نام خانوادگی:

محمدی

نام پدر:

موسی الرضا

تاریخ تولد:

1366/06/30

کد ملی:

0829815511

صادره از:

شیروان

تاریخ فراغت:

1390/04/30

تاریخ صدور:

1390/11/07

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

مهندسی عمران

گرایش تحصیلی:

----------------

معدل:

17.80

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست