۰۷۷۳۳۷۵۸۲۱

نام:

سید محمد تقی

نام خانوادگی:

افراز

نام پدر:

سید محمد رفیع

تاریخ تولد:

1348/03/06

کد ملی:

1285733770

صادره از:

اصفهان

تاریخ فراغت:

1398/06/31

تاریخ صدور:

1398/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

کامپیوتر

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست