۰۶۵۹۸۱۰۸۴۰

نام:

عباس

نام خانوادگی:

گروسی

نام پدر:

علی

تاریخ تولد:

1369/04/03

کد ملی:

0480189560

صادره از:

شهر ری

تاریخ فراغت:

1398/06/31

تاریخ صدور:

1398/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

کامپیوتر

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست