۰۲۰۵۴۱۶۵۰۰

نام:

بیتا

نام خانوادگی:

نیکبخت

نام پدر:

حسن

تاریخ تولد:

1352/02/01

کد ملی:

0056145020

صادره از:

تهران

تاریخ فراغت:

1399/06/31

تاریخ صدور:

1399/07/20

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

تربیت بدنی

گرایش تحصیلی:

------------------

معدل:

15.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست