تمامی مدارک این سایت و سایت دانشگاه فجر www.fajr-vus.org و هر مدرکی که توسط آقای بیات( کلاهبردار جعل مدرک) داده شده فاقد ارزش ‌و تحت تعقیب هستن.
تمام کسانی که از این سایت ها و آقایان مدرک گرفتن تحت پیگرد قانونی هستند.

فهرست